СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.019-0023-C02
"Квалифицирани служители в “ЕКО ФАЕР БГ" ООД, по процедура „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА” на  ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
 

      На 03.08.2017 “ЕКО ФАЕР БГ" ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.019 „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”, на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

       ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.019-0023-C02, "Квалифицирани служители в “ЕКО ФАЕР БГ" ООД, ще се реализира в рамките на 15  месеца. Размерът на безвъзмездна финансова помощ е 47 595.79, от които 40 456.43 лева европейско финансиране и 7 139.36 лева национално съфинансиране.

      Целта е да се повиши адекватността на уменията на лицата, съобразено с актуалните нужди на бизнеса, както и да бъдат създадени условия за повишаване производителността на труда за по- устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.Ще бъдат назначени на несубсидирана заетост 7 неактивни и/или безработни лица, като на новоназначените лица ще бъдат осигурени първоначални обучения за повишаване на квалификацията, както и стипендии през времето през което се обучават. В проекта ще бъдат включени и 3 заети лица на които ще бъдат осигурени обучения за повишаване на квалификацията. В предвидената дейност "Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключова компетентност", ще се осигури обучение по професия за повишаване на квалификацията на общо 10 лица - 7 от новоназначените лица и 3 лица служители на фирмата. Предвидените обучения за придобиване на професионална квалификация са следните:

1. Професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни межи“, код 582050, специалност „Вътрешни ВиК мрежи“, код 5820501 – ІІ СПК

2. По професия „Монтажник на водоснабдителни и канализационни межи“, код 582050, специалност „Външни ВиК мрежи“, код 5820502 – ІІ СПК.

        Планираните дейности, свързани с провеждането на обучение за придобиване на професионална степен ще окажат благоприятен ефект върху целевата група, като тези умения ще им дадат възможност адекватно да се адаптират на работните места и да формират конкретни професионални знания и умения в процеса на работа. Тези компетенции ще дадат допълнителни умения и ще дадат основата за по-лесна адаптация, само развитие и успешна професионална реализация на новото работно място. Осигурената заетост ще даде не само работа на безработните лица, но възможност за професионално усъвършенстване и развиване на професионални умения и знания. С придобитите знания и умения те ще се утвърдят като ценни кадри, като така“ЕКО ФАЕР БГ" ООД" ще може да разшири услугите които предлага, запазвайки качеството на работата в сферата, с което фирмата е разпознаваема в продължение на дълги години. Проектът ще доведе до изпълнение на наложения бизнес модел на компанията за редовно подобряване на качеството и разширяване на предлаганите услуги на фирмата, с цел по-добър отговор на изискванията на пазара и клиентите

 

www.eufunds.bg