ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

 1. ЕКО ФАЕР БГ осигурява на всички продукти гаранция от 24 месеца от датата на покупката. Датата на покупка трябва да бъде удостоверена посредством данъчно валиден документ издаден от продавача (разписка или фактура), показващ закупения продукт, датата на закупуване и доставка.

Тази гаранция се отнася само за уреди, инсталирани от техническите специалисти на ЕКО ФАЕР БГ съгласно изискванията на производителя, тъй като единствено ЕКО ФАЕР БГ е сертифицирана от производителя да извършва оторизиран технически сервиз на територията на нашата страна.

 

Какво трябва да се направи, ако има неизправност на продукта?

 

Консултирайте се с ръководството за инструкции, за да се уверете, че неизправността не може да бъде отстранена чрез правилното използване на продукта. Уверете се, че неизправността е включена в тези, обхванати от гаранцията; в противен случай стойността на интервенцията ще се поеме изцяло от потребителя. Заявете помощ от оторизирания техническия екип на ЕКО ФАЕР БГ; винаги уточнявайте: тип неизправност, модел на уреда, пълен адрес и телефонен номер.

 

 

 1.  Ако повредата е свързана с външни събития и / или състояния, като например, включително, но не ограничени до, недостатъчен капацитет на системите; грешен монтаж и / или поддръжка от персонал, който не притежава необходимите умения, предвидени от производителя; небрежност; невъзможност за употреба на продукта и неправилна поддръжка от страна на потребителя, по отношение на това, което е описано и препоръчано в инструкцията за употреба на продукта, която е част от договора за продажба, тази гаранция ще бъде невалидна.

Повреда на продукта, която не може да бъде свързана с фабрични дефекти, също не се включва в тази гаранция. По същия начин се изключват дефекти, свързани с неправилно функциониране на димоотвода. Други изключения включват всички дефекти, дължащи се на небрежност, инцидентна авария, интервенции, извършени от неоторизиран персонал и други щети, причинени от неправилни действия от страна на потребителя, опитвайки се да отстрани първоначалната неизправност.

Следните консумативи са изключени от гаранцията: уплътнения, керамични или темперирани стъкла, чугунени решетки или покрития, огнеупорни материали (напр Nordiker или други), боядисани, хромирани или златни части, керамични изделия, дръжки, мангала и свързаните с тях компоненти. За хидро продукти топлообменникът не се покрива от гаранцията, ако не е създадено подходящо антиконденз трасе, което да осигури върната температура към устройството най-малко 55 ° C. Гаранцията изключва всички външни компоненти, върху които потребителят може директно да въздейства по време на употреба и / или поддръжка или които могат да бъдат подложени на износване и/или ръжда и петна по стоманата, вследствие използването на агресивни почистващи препарати.

В случаи на сигнализирани повреди, които по-късно не са потвърдени от оторизиран техник по време на проверка, разходите по тяхното отстраняване ще се поемат изцяло от потребителя.

 

 1.  Ако не е възможно да се възстанови съответствието на продукта чрез ремонтирането му, продуктът/ компонентът ще бъде заменен, като датата на изтичане и условията на гаранция ще бъдат същите, както, когато подмененият продукт/компонент е бил закупен.

 

 1.  Extraflame S.p.A. /съответно ЕКО ФАЕР БГ/ не може да бъде подведена под отговорност за наранявания или щети, които могат - пряко или косвено - да бъдат причинени на лица, животни и имущество, произтичащи от неспазването на всички инструкции, предвидени в съответната инструкция за употреба и предупрежденията относно инсталиране, използване и поддръжка на продукта.
 2.  Намеси за настройване и/или регулиране на продукта за съответния вид гориво или други причини са изключени от гаранцията.

 

 1.  Ако продуктът е поправен или заменен от оторизиран от производителя сервиз, транспортът ще бъде безплатен. Ако техникът може да поправи продукта на мястото на пребиваване на потребителя, но той откаже, транспортът до сервиза и обратно ще бъде платен от потребителя.

 

 1. След изтичането на 24-те месеца на гаранцията всички разходи за поправка ще бъдат напълно за сметка на потребителя.

 

 1.  В случай на спорове единственият компетентен съд е този по седалището на Extraflame S.p.A. - (Виченца - Италия).

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 

 •          Използвайте само горива, препоръчани от производителя. Продуктът не трябва да се използва за изгаряне на отпадъци.
 •          Не използвайте продукта като стълба или носеща конструкция.
 •          Не поставяйте пране върху продукта, за да изсъхне. Всякакви сушилници или подобни обекти трябва да се държат на нужното разстояние от продукта. Съществува опасност от пожар или повреда на покритието.
 •          Потребителят е напълно отговорен за всяко неправилно използване на продукта. Производителят, респективно търговецът, не носи гражданска или наказателна отговорност за неправилна употреба.
 •          Неоторизирана намеса от всякакво естество или подмяна на резервни части на продукта с неоригинални такива може да застраши оператора на уреда и производителят не носи гражданска или наказателна отговорност за това.
 •          Големи части от повърхността на продукта могат да се нагорещят много силно (врата, дръжка, стъкло, димоотводни тръби и т.н.). По тази причина моля избягвайте да влизате в контакт с тези части, без да носите подходящо защитно облекло или вземайки нужните мерки, като например носене на топлозащитни ръкавици.
 •          НЕ използвайте продукта при отворена врата или ако стъклото е счупено.
 •          Продуктът трябва да бъде електрически свързан към система, оборудвана с работеща заземителна система.
 •          Изключете устройството, в случай на повреда или неизправност.
 •          Неизгорелите пелети, които се натрупват в горелката след всяко неуспешно стартиране трябва да се отстранят, преди да се опитате да стартирате продукта отново. Уверете се, че горелката е чиста и правилно позиционирана, преди да стартирате продукта отново.
 •          Не мийте продукта с вода. Водата може да проникне в уреда и да причини повреди в електрическата изолация. Това може да предизвика токов удар.
 •          Инсталации, които не съответстват на разпоредбите в сила, както и неправилното използване и неспазване на указанията за поддръжка от производителя, ще обезсилят гаранцията.